Voor de vorming van uw kind, uw dierbaarste bezit, kies je als ouder voor een school. Deze school staat voor een uitdaging om jongeren te helpen opgroeien tot mooie, jonge mensen met een eigen persoonlijkheid, met een evenwichtig geloofs-, verstands- en gevoelsleven.

Allen die met onderwijs begaan zijn, werken daaraan mee. Elke school die zich ernstig bezint over degelijk onderwijs en een goede opvoeding voor elk kind, heeft daarom een opvoedingsproject. Dat is het basisdocument waarin de doelen van de school beschreven staan.

Belangrijkste doelen van ons opvoedingsproject:
 • zorg voor kwaliteitsonderwijs- en opvoeding: maximale ontplooiingskansen voor elk kind
 • in onze school hebben we respect en aandacht voor elk kind. Ieder kind is uniek. De school respecteert en aanvaardt dit
 • aandacht hebben voor de christelijke beleving en zingeving. De leerkracht tracht de christelijke visie in de godsdienstlessen, maar ook in andere lesactiviteiten, aan te brengen. Zij/hij tracht de kinderen waarden zoals liefde, eerlijkheid, trouw, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid … bij te brengen;
 • wij opteren voor een dynamische school met degelijke structuren en aandacht voor deskundigheid. Dit betekent dat we voortdurend streven naar de verdere uitbouw en verbetering van onze schoolwerking;
 • wij zijn een hechte school- en klasgemeenschap waar elk kind en elke leerkracht zich thuisvoelt en waar de ouder steeds welkom is.
Wat streven we na?

Onze school heeft tot doel de kinderen trachten te brengen tot fundamenteel leren, gericht op de ontwikkeling van hun totale persoonlijkheid.
Dat wil zeggen: het ontwikkelen van nieuwe inzichten, vaardigheden en houdingen zodat het kind op een efficiënte en zelfstandige manier kan omgaan met zichzelf, de maatschappij en God.
Zulks gebeurt op basis van het christelijk geloof.

Samen met alle schoolbetrokkenen streven wij naar het bijbrengen van volgende fundamentele waarden en attitudes:
 • dienstbaarheid, behulpzaamheid en christelijke solidariteit
 • respect en eerbied voor iedereen
 • hoop, geloof en optimisme
 • hartelijkheid en liefde
 • eenvoud, soberheid
 • luisterbereidheid
 • verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid
 • eerlijkheid, rechtvaardigheid en oprechtheid
 • trouw
 • tevredenheid
 • tact, beleefdheid
 • plichtsbewustzijn, verantwoordelijkheid en initiatief
 • dankbaarheid
het bijbrengen van volgende fundamentele vaardigheden, met bijzondere aandacht voor de ontplooiing van ‘hoofd, hart en handen’:
 • sociale vaardigheden, zoals zelfstandigheid, contactvaardigheid en betrokkenheid bij de lokale gemeenschap en de ons omringende wereld
 • instrumentale vaardigheden zoals rekenen, lezen en schrijven
 • fysische (motorische) vaardigheden
 • psychische vaardigheden zoals weerbaarheid, geloof in eigen kunnen en het onderkennen en aanvaarden van zijn eigen grenzen
Hoe zullen wij dit realiseren?
Om voorvermelde doelstellingen te bereiken, zal de school :
 • permanent functioneren als een leefgemeenschap in de geest van onze voorman Jezus Christus, d.w.z. : een gemeenschap waarin iedereen zich geborgen en aanvaard weet en waar iedereen gehoord en beluisterd wordt
 • een sfeer scheppen waarin rust, geduld, vertrouwen, aanmoediging en relatie- bekwaamheid, maar ook stiptheid en tact hun plaats vinden
 • openstaan voor alle kinderen, met speciale aandacht voor de zwakkeren, kansarmen en andersdenkenden
 • functioneren als een leergemeenschap waarin maximale ontplooiingskansen worden geboden aan elk kind op affectief (hart), verstandelijk, geestelijk (hoofd) en lichamelijk (handen) vlak
 • de leerstof zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid en actualiteit houden en zo veel mogelijk vertrekken vanuit de leefwereld van de kinderen
 • de leerkrachten en andere schoolparticipanten aanmoedigen om kinderen zo individueel mogelijk te observeren en te begeleiden en taken en activiteiten aan te bieden aansluitend bij de behoeften en de mogelijkheden van de leerling
 • de kinderen de mogelijkheid geven om zelfontdekkend te leren, o.m. door projectmatig te werken; de kinderen leren samenwerken, o.m. via de organisatie van groepswerk;
 • de kinderen leren leren, o.m. met het oog op verdere studies
 • naast de klasactiviteiten ook tijd vrijmaken voor bezinning, culturele en sportactiviteiten
 • zo maximaal streven naar een participatief schoolbeheer, met een doordacht personeelsbeleid, de uitbouw van professionele relaties tussen de leerkrachten, democratische inspraakorganen en een open informatiebeleid naar leerkrachten, ouders en lokale gemeenschap
 • de ouders bewust maken van hun medeverantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kind
 • voortdurend streven naar een verdere uitbouw en verbetering van de schoolinfrastructuur en het pedagogisch-didactisch materiaal
 • permanent streven naar en optimalisering van de deskundigheid van alle schoolpersoneel, o.m. via bijscholing, uitwisseling van leerervaringen, e.d.
 • samenwerken met de lokale gemeenschap en andere initiatieven
 • openstaan voor vernieuwing en creativiteit in de geest van een katholieke opvoeding: de Blijde Boodschap voorleven en getuigen
 • momenten creëren van rust, waardoor kinderen de ruimte en de tijd krijgen terug te vallen op zichzelf, stil te staan bij eigen gevoelens en gedachten en de waarde van innerlijkheid te ontdekken
 • ruime aandacht schenken aan de doorstroming van de leerlingen
 • het contact tussen de ouders en de school systematisch uitbouwen via oudercontacten, persoonlijke contacten n.a.v. concrete situaties en participatieraad