De eerste stapjes in de school! Wat staat er mij allemaal te wachten?

Voor de eerste keer naar school ... een spannende gebeurtenis zowel voor uw peuter als voor uzelf als ouder. In deze brochure kunt u lezen hoe het er in de peuterklas aan toe gaat en hoe u zich goed kunt voorbereiden op een vlotte start in onze school. 
Foto onthaalbrochure Nijntjesklas

Inschrijven van leerlingen ...

Inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de ISI+-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ...).

De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving/aanmelding opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie.

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters tot 5 jaar zijn niet leerplichtig.

In september van het jaar waarin uw kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Elke kleuter uit de 3de kleuterklas is verplicht 290 halve dagen effectief op school te zijn om toegelaten te worden in het eerste leerjaar.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.

Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken. Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met:

 • de verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;
 • de concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;
 • een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg;
 • de beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs;
 • het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.

Wanneer de opschortende voorwaarden niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de school het kind weigeren. De beslissing wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd.

Scholen die niet tot een LOP behoren melden dit aan het Departement Onderwijs. Het Departement duidt een LOP aan dat de bemiddeling op zich zal nemen. Dit aangeduide LOP neemt contact op met de ouders.

Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na de bemiddeling door het LOP kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. (deze gegevens vindt u op het weigeringsdocument).

Instapdata zijn:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie (1-9-2021)
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie (8-11-2021)
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie (10-01-2022)
 • de eerste schooldag van februari (1-02-2022)
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie (7-3-2022)
 • de eerste schooldag na de paasvakantie (19-4-2022)
 • de eerste schooldag na Hemelvaartdag (30-5-2022)

PEUTERKIJKDAGEN

 • zaterdag 20 november 2021 van 10.00u tot 12.00u
 • zaterdag 12 maart 2022 van 10.00u tot 12.00u
 • zaterdag 11 juni 2022 van 10.00u tot 12.00u

Steeds welkom om eens een kijkje te komen nemen in onze peuterklas bij juf Nathalie

nijntje