Wij hechten groot belang aan jouw privacy en aan het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met jouw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om ze te beschermen.

Welke informatie houden we over je bij?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving.

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met de softwareleveranciers waaronder Count-e ; die Keure ; uitgeverij Plantyn ; uitgeverij Van In ; Bodymap ; Wisa en Bloon … We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de zorgcoördinator ; het CLB en de klastitularis.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken.

Om sommige gegevens te mogen verwerken zal de school uw toestemming moeten vragen … dit kan best gebeuren via een online formulier.

Als je vragen hebt over de privacyrechten van je kind, kan je via het e-mailadres eb.el1603451862ezleb1603451862bv@ei1603451862tneve1603451862rp1603451862 contact opnemen met de directie of met de preventieadviseur.

Verwerkingsdoeleinden

Op onze school  verwerken wij leerlingengegevens omwille van de volgende doelen:

 • leerlingenrekrutering;
 • leerlingenadministratie;
 • leerlingenbegeleiding;
 • leerlingenevaluatie.

Verwerkte leerlingengegevens

Om jou in schrijven, te begeleiden en op te volgen in de vrije basisschool van Belzele verwerken wij de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (in het bijzonder voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);
 • persoonlijke kenmerken (in het bijzonder geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);
 • contactgegevens (in het bijzonder telefoonnummers, adresgegevens, e-mailadres);
 • evaluatiegegevens (in het bijzonder puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren);
 • gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding);
 • opleiding en vorming (in het bijzonder vorige scholen);
 • aanwezigheid en discipline (in het bijzonder afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);
 • afbeeldingen.

Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de vorige school waar de leerling ingeschreven was.

Verwerkte oudergegevens

Om je kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in de vrije basisschool van Belzele is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • elementaire identificatiegegevens;
 • gezinssamenstelling;
 • privé contactgegevens (in het bijzonder telefoonnummers, adresgegevens, e-mail);
 • financiële bijzonderheden (in het bijzonder rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen).

Ontvangers

 • Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een deel van jouw leerlingengegevens;
 • de vrije basisschool van Belzele ontvangt jouw administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren;
 • het CLB is, indien het jou begeleidt, bevoegd om alle hogergenoemde opgesomde gegevens op te vragen;
 • het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in alle hogergenoemde opgesomde gegevens op te vragen;
 • iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om alle hogergenoemde opgesomde gegevens op te vragen;
 • bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak;
 • bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak.

Voorwaarden

Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.

Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming hiervoor vragen.

Rechten inzake privacy

Rechten uitoefenen

Bij het verwerken van persoonsgegevens moet ons schoolbestuur (= verwerkingsverantwoordelijke) met de rechten van de betrokkene rekening houden. De betrokkene moet die rechten zonder belemmering of opgave van reden kunnen uitvoeren. Als u meer uitleg wilt of als u gebruik wilt maken van een van deze rechten kan je de directie of de interne dienst contacteren via het mailadres eb.el1603451862ezleb1603451862bv@ei1603451862tneve1603451862rp1603451862 om een afspraak te maken.

U vindt uitgebreide informatie over uw rechten op de website van Katholiek onderwijs Vlaanderen .

Bij eventuele disputen of twijfel, kan je ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens, die vroeger de privacycommissie heette. Haar website is momenteel: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Klik hier voor de directe link naar de rechten van de betrokkene

Gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag:

 • de in hoger vermelde doorgifte van jouw gegevens aan onderwijsinspectie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Op de vrije basisschool Belzele worden noch leerlingen, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

Al dan niet verstrekken van gegevens

De hoger vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de inschrijving op de vrije basisschool Belzele te kunnen starten. Met uitzondering van:

 • rijksregisternummer … ( de school zal dit in dat geval opvragen via het departement onderwijs. )
 • gezondheidsgegevens … (de school kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien ze niet over de relevante zorg- of gezondheids-gegevens beschikt of als de toestemming ontbreekt om deze te verwerken. )